Stiftelsen Fridheim

Søknadsfrist er 1 .mars hvert år for å komme i betraktning
Utdeling av midler skjer en gang i året, den 1. april

Litt historikk om Stiftelsen Fridheim

Stiftelsen Fridheims opprinnelig navn var ”Børnehjemmet for Trondhjem og Strinden” Det var Fru Amalie Jenssen på Ranheim gård som var initiativtaker til Barnehjemmet som startet opp leide lokaler på gården Jakobsli i Strinda 8. aug. 1872. Tre år senere i 1875 ble det flyttet til gården Hegdalen på Moholt Og i 1878 ble eiendommen Wangbergs Minde på Jarlheimsletta ved nåværende Jarleveien kjøpt for kr.20.000 og navnet ble da endret til Børnehjemmet Fridheim
I den første”Adressebog for Trondhjem” for 1888 står Stiftelsen beskrevet slik: ”Børnehjemmet ved Trondhjem( paa gaarden Fridheim i Lade). Oprettet 1872 og optager fattige og forsorgsløse Pigebørn af Trondhjem og Strinden for at opdrage dem til duelige og brave Tjenestepiger. Børnene optages i Regelen i Alderen fra 9 til 14 Aar og forbliver i Stiftelsen 1 – 2 Aar efter Konfirmationen. Gjennomsnittstallet af optagne Børn er 22. Bestyrelsen bestaar av 5 Herrer og 5 Damer .Formand: Hval A. Fængselsprest, Erling Sk.G. 2b.”
Barnehjemmet var opprinnelig tenkt drevet først og fremst ved private midler og det ble i den første tiden gitt en rekke større gaver til legater for hjemmet. Rentene ble brukt til driften . I tillegg kom det årlige bidrag fra Trondhjems og Strindens sparebank, fra Trondhjems brennvinssamlag og innsamlede midler fra private.Det ble også fra fattigvesenet i Trondhjem og Strinden betalt oppfostringsbidrag og det var bidrag fra Waisenhuset.
I 1942 ble Fridheim beslaglagt av tyskerne som beholdt eiendommen helt til de siste tyskerne forlot hjemmet våren 1945. Bygningen som sto der etter okkupasjonen egnet seg ikke til barnehjem lengre. I slutten av 1946 leide Trondheim kommune eiendommen for 5 år og huset ble brukt til kommunale leiligheter. Stiftelsen kjøpte i 1951 et tomteområde på Ferstad og det ble undersøkt muligheten for å bygge barnhjem der sammen med kommunen, men det ble aldri noe av.

I 1960 mente kommunens folk at samfunnets endrede tilstand med det trygdesystem som nå fantes medførte at det ikke var behov for et pikehjem etter de linjer som var gjeldende for Fridheim. Huset hvor barnehjemmet Fridheim holdt til ble revet i 1977. Nå er det Norservice AS som holder til på samme sted.

I 1983 ble det tatt inn en ny paragraf i Stiftelsens statutter ang. formålsendring og ny disponering av overskudd: ”Hvis Fridheim barnehjem ikke kan bruke sine midler til drift av et barnehjem kan styret disponere inntil halvparten av renteavkastningen til direkte støtte til barn og ungdom på institusjon og i særlige tilfelle også til støtte til barn og ungdom utenfor institusjon.”
Styret fant likevel at Stiftelsens gamle statutter var lite hensiktsmessig og i det ble utarbeidet nye statutter, nå kalt vedtekter og godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i år 2000. Stiftelsens navn ble endret fra stiftelsen barnehjemmet Fridheim til Stiftelsen Fridheim. (Se vedtekter for Stiftelsen Fridheim.)

Fridheim Barnehjem på Lilleby.
Bildet er gjengitt i Knut Mykland: Trondheim Bys Historie (Trondheim 1955) Bd. III, s. 507

Vedtekter for Stiftelsen Fridheim

1

Stiftelsens navn er Stiftelsen Fridheim.

2

Stiftelsen er hjemmehørende i Trondheim kommune.

3

Utdeling av Stiftelsens midler skal skje for å øke livskvaliteten til funksjonshemmede eller vanskeligstilte barn og ungdom bosatt i Sør-Trøndelag fylke eller Nord-Trøndelag fylke. Barn og ungdom inntil 25 år kan søke tildeling. Institusjoner eller organisasjoner, som har sin formålsparagraf knyttet til foranstående, kan søke for enkelt personer eller grupper.

4

Søknad om tildeling av midler må skje skriftlig. Utdeling av midler skjer en gang i året, den 1. April.
Søknadsfrist er 1 .mars hvert år for å komme i betraktning. Styret behandler søknadene og tildeling av beløp.

5

Stiftelsens egenkapital består av grunnkapital og fri kapital. Grunnkapitalen er kr. 2.000.000,- Av overskuddet etter utdeling av midler skal minimum 10 % tillegges et bundet egenkapitalfond.

6

Stiftelsens styre skal bestå av 5 medlemmer. Styret velger selv leder, nestleder, forretningsfører og sekretær. Sekretæren fører protokoll over styremøtene. Leder velges for to år om gangen. Styremedlemmer velges for to år om gangen. Leder og styremedlemmer kan gjenvelges. Ved avgang velger styret selv nytt medlem.

7

Styret representerer stiftelsen utad. Styret plikter å påse at regnskap og formuesforvaltning er underlagt betryggende kontroll.

8

Styret velger selv revisor.

9

Styret fastsetter honorar til leder, styremedlemmer, forretningsfører, sekretær og revisor.

10

Styreleder innkaller til styremøter når det er ønskelig. Styret er beslutningsdyktig når tre styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

Stiftelsen Fridheim – Styremedlemmer

Ola Hogstad

Styrets leder

Ladebekken 28. 7041 Trondheim
Leiligh. D3.i-3-04
Mobil: 926 10 333
E-post: ola@hogstadholding.no

Anders Sangesland

Styremedlem

Magnus Blindesv. 10c, 7052 Trondheim
Mobil: 97140443
E-post: anders_sangesland@hotmail.com

Astri Holgersen

Styremedlem

Sandgata 16. 7012 Trondheim.
Mobil: 970 38250
E-post: astriholge@gmail.com

Else Grete Sølsnes

Styremedlem/sekretær

Ladebekken 2 (leil. 403) 7041 Tr.heim
Mobil: 948 06 140
E-post: elsegretes@gmail.com

Tone Kristin Stav

Styremedlem/foretningsfører

Taulowkaia 8, 7042 Trondheim
Mobil: 993 93 715
E-post: tone.stav@outlook.com

SØKNAD OM MIDLER FRA STIFTELSEN FRIDHEIM

Søknadsfrist er 1. mars for tildeling 1 April
Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Styrets leder Ola Hogstad
Tlf. 92 61 03 33.
E-post: ola@hogstadholding.no

Søknad m/ev. vedlegg sendes til:
Ola Hogstad
Ladebekken 28, leilgh. D3.1-3-04
7041 Trondheim

Kontakt Stiftelsen Fridheim

Stiftelsen Fridheim
V/Ola Hogstad
Ladebekken 28, leilgh. D3.1-3-04
7041 Trondheim

Telefon: 92 61 03 33
E-post: ola@hogstadholding.no

Fridheim Barnehjem på Lilleby.
Bildet er gjengitt i Knut Mykland: Trondheim Bys Historie (Trondheim 1955) Bd. III, s. 507