Vedtekter for Stiftelsen Fridheim.
 
§ 1.
Stiftelsens navn er Stiftelsen Fridheim.
 
§ 2.
Stiftelsen er hjemmehørende i Trondheim kommune.
 
§ 3.
Utdeling av Stiftelsens midler skal skje for å øke livskvaliteten til funksjonshemmede eller vanskeligstilte barn og ungdom bosatt i Sør-Trøndelag fylke eller Nord-Trøndelag fylke. Barn og ungdom inntil 25 år kan søke tildeling.  Institusjoner eller organisasjoner, som har sin formålsparagraf knyttet til foranstående, kan søke for enkelt personer eller grupper.
 
§ 4.
Søknad om tildeling av midler må skje skriftlig. Utdeling av midler skjer en gang i året, den 1. April.
Søknadsfrist er 1 .mars hvert år for å komme i betraktning. Styret behandler søknadene og tildeling av beløp.

§ 5.
Stiftelsens egenkapital består av grunnkapital og fri kapital. Grunnkapitalen er kr. 2.000.000,- Av overskuddet etter utdeling av midler skal minimum 10 % tillegges et bundet egenkapitalfond.

§ 6.
Stiftelsens styre skal bestå av 5 medlemmer. Styret velger selv leder, nestleder, forretningsfører og sekretær.  Sekretæren fører protokoll over styremøtene. Leder velges for to år om gangen. Styremedlemmer velges for to år om gangen. Leder og styremedlemmer kan gjenvelges. Ved avgang velger styret selv nytt medlem.
 
§ 7.
Styret representerer stiftelsen utad. Styret plikter å påse at regnskap og formuesforvaltning er underlagt betryggende kontroll.
 
§ 8.
Styret velger selv revisor.
 
§ 9.
Styret fastsetter honorar til leder, styremedlemmer, forretningsfører, sekretær og revisor.
 
§ 10.
Styreleder innkaller til styremøter når det er ønskelig. Styret er beslutningsdyktig når tre styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

 
www.aktiweb.no
mangadexmangadex