Litt historikk.


Stiftelsen Fridheims opprinnelig navn var ”Børnehjemmet for Trondhjem og Strinden”  Det var Fru Amalie Jenssen på Ranheim gård som var initiativtaker til
Barnehjemmet som startet opp  leide lokaler på gården Jakobsli i Strinda 8. aug. 1872.  Tre år senere i 1875 ble det flyttet til gården Hegdalen på Moholt Og i 1878 ble eiendommen Wangbergs Minde på Jarlheimsletta ved nåværende Jarleveien kjøpt for kr.20.000 og navnet ble da endret til Børnehjemmet Fridheim.


I den første”Adressebog for Trondhjem” for 1888  står Stiftelsen beskrevet slik: ”Børnehjemmet ved Trondhjem( paa gaarden Fridheim i Lade). Oprettet 1872 og optager fattige og forsorgsløse Pigebørn af Trondhjem og Strinden for at opdrage dem til duelige og brave Tjenestepiger.  Børnene optages i Regelen i Alderen fra 9 til 14 Aar og forbliver i Stiftelsen 1 – 2 Aar efter Konfirmationen.  Gjennomsnittstallet af optagne Børn er 22.  Bestyrelsen bestaar av 5 Herrer og 5 Damer .Formand:  Hval A. Fængselsprest, Erling Sk.G. 2 b.”


Barnehjemmet var opprinnelig tenkt drevet først og fremst ved private midler og det ble i den første tiden gitt en rekke større gaver til legater for hjemmet.
Rentene ble brukt til driften . I tillegg kom det årlige bidrag fra Trondhjems og Strindens sparebank, fra Trondhjems brennvinssamlag og innsamlede midler fra private.Det ble også fra fattigvesenet i Trondhjem og Strinden betalt oppfostringsbidrag og det var bidrag fra Waisenhuset.


I 1942 ble Fridheim beslaglagt av tyskerne som beholdt eiendommen helt til de siste tyskerne forlot hjemmet våren 1945.  Bygningen som sto der etter okkupasjonen egnet seg ikke til barnehjem lengre.  I slutten av 1946 leide Trondheim kommune eiendommen for 5 år og huset ble brukt til kommunale leiligheter. 

Stiftelsen kjøpte i 1951 et tomteområde på Ferstad og det ble undersøkt muligheten for å bygge barnhjem der sammen med kommunen, men det ble aldri noe av.

I 1960 mente kommunens folk at samfunnets endrede tilstand med det trygdesystem som nå fantes medførte at det ikke var behov for et pikehjem etter de linjer som var gjeldende for Fridheim.  Huset hvor barnehjemmet Fridheim holdt til ble revet i 1977.  Nå er det Norservice AS som holder til på samme sted.I 1983 ble det tatt inn en ny paragraf  i Stiftelsens statutter ang. formålsendring og ny disponering av overskudd: ”Hvis Fridheim barnehjem ikke kan bruke sine midler til drift av et barnehjem kan styret disponere inntil halvparten av renteavkastningen til direkte støtte til barn og ungdom på institusjon og i særlige tilfelle også til støtte til barn og ungdom utenfor institusjon.”


Styret fant likevel at Stiftelsens gamle statutter var lite hensiktsmessig og i det ble utarbeidet nye statutter, nå kalt vedtekter og godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i år 2000. Stiftelsens navn ble endret fra stiftelsen barnehjemmet Fridheim til Stiftelsen Fridheim.
(Se vedtekter for Stiftelsen Fridheim.)
 
www.aktiweb.no
mangadexmangadex